Bazény, bazénová chémia, príslušenstvo ku bazénom, skimer, filtrácia pre bazény - baznovo.sk

Reklamačný poriadok

V prípade že zakúpený výrobok je nefunkčný, neváhajte sa obrátiť na našich pracovníkov, ktorí Vam radi pomôžu.

Zakúpený tovar môžte reklamovať osobne na adrese:

Močarianska 3
071 01 Michalovce /modro-žlta fasada/

Reklamáciu je možné podať písomne s uvedením podrobného popisu reklamovanej skutočnosti na našu adresu.
Reklamujúci zákazník zasiela kompletný reklamovaný tovar, originál potvrdeného záručného listu, pokiaľ bol priložený a kopiu o zaplatení tovaru.Doba reklamácie začína plynúť od jej prijatia na našej adrese za podmienok obdržania všetkých náležitosti potrebných na prijatie reklamácie.
Riadne v čas uplatnenú reklamáciu naša spoločnosť vybaví v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Naša Spoločnosť uplatnenú reklamáciu v súlade s ust. §-u 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa zamietne,
ak vada produktu vznikla z nasledovných dôvodov:
a) nevhodného alebo neodborného používania, chybnej montáže
b) obvyklého opotrebenia, nesprávnej alebo nedbalej manipulácie, neodborného zásahu alebo úpravy zariadenia
c) nadmerného namáhania, použitia nevhodných/neodporúčaných prevádzkových prostriedkov a náplní, použitia nevhodných náhradných materiálov alebo dielov.